Оригинал (Original)
Автори: Вълкова-Джарвис, З. В.
Заглавие: Ръководство за курсов проект по Комуникационни вериги (проектиране на рекурсивни цифрови филтри)
Ключови думи: рекурсивни цифрови филтри, проектиране с Матлаб

Библиография

  Издание

  Издателство на Технически Университет-София, 2020, България, София, Технически Университет-София, ISBN ISBN 978-619-167-421-3
  Autors: Valkova-Jarvis, Z. V.
  Title: Course project manual on Communication circuits - IIR filter design
  Keywords: IIR digital filters,Matlab design

  References

   Issue

   Publisher - Technical University - Sofia, 2020, Bulgaria, Sofia, Technical University - Sofia, ISBN ISBN 978-619-167-421-3

   Вид: ръководство