Оригинал (Original)
Автори: Павлова, М. Ц.
Заглавие: Обектно разпознаване чрез системи използващи Raspberry и OpenCV и вградени на различни видове моторни превозни средства
Ключови думи: Невронна мрежа, Обектно разпознаване, OpenCV, Raspberry

Библиография

  Издание

  , 2018, България, ISBN 0000000091950263
  Autors: Pavlova, M. T.
  Title: Object Recognition System Operating from Different Type Vehicles Using Raspberry and OpenCV
  Keywords: Neural network, Object recognition, OpenCV, Raspberry

  References

   Issue

   , 2018, Bulgaria, ISBN 0000000091950263

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание