Оригинал (Original)
Автори: Хаджиев, И. С., Маламов, Д. В., Ячев, И. С., Милев В. К., Декова, И. Д.
Заглавие: Определяне на коефициента на допълнителни загуби между шини
Ключови думи: коефициент на допълнителни загуби, тоководещи шини

Абстракт: В тази работа са проведени компютърни изследвания за влиянието на скин ефекта и ефекта близост, както на единични така и на паралелно разположени тоководещи шини. Чрез компютърни модели в средата на програмния продукт Comsol са получени масиви от данни за коефициента на допълнителните загуби при различни размери и разположение на шините. Получените масиви са обработени в разработен за тази цел софтуерен продукт. Създаденият софтуерен продукт дава възможност за определяне на коефициента на допълнителни загуби при произволни размери и разположения на шините.

Библиография

 1. Александров, А. (2002). Електрически апарати част I – Електромагнитни и топлинни проблеми, Херон Прес, София.
 2. Kosek, M., Truhlar, M., Richter, A. (2011). Skin-effect in massive conductors at technical frequencies, PRZEGLA˛D ELEKTROTECHNICZNY (ElectricalReview), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 5.
 3. Kosek, M.,Truhlar, M., Richter, A. (2012). Skin-effect in Conductor of Rectangular Cross-section – Approximate Solution, PRZEGLA,D ELEKTROTECHNICZNY (ElectricalReview), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 7a.
 4. Gerling, D., Approximate Analytical Calculation of the Skin Effect in Rectangular Wires, University of Federal Defense Munich, 85579 Neubiberg, Germany.
 5. Hanka, L. (1975). Theory of electromagnetic field, SNTL, Prague. (in Czech).
 6. Greconici, M., Madescu, G., Mot, M. (2010). Skin Effect Analysis in a Free Space Conductor, Elec. Energ. vol. 23, No. 2, 207-215, Serbia.
 7. Lažetic, К., Prša, M., Ðuric, N. (2009). Proximity Effect Against Skin Effectin Two Coupled U–shaped Busbars, Elec. Energ. vol. 22, no.3, 293-303, Serbia.
 8. COMSOL Version 4.2 User’guide. (2011).

Издание

Списание на ТУ – София, филиал Пловдив, България, „Фундаментални науки и приложения”, том 21, брой 1, стр. стр. 121-126, 2015, България, Пловдив, Технически университет - София, филиал Пловдив, ISSN 1310-8271

Издателските права се държат от Технически университет - София, филиал Пловдив

Autors: Hadzhiev, I. S., Malamov, D. V., Yatchev, I. S., Milev V. K., Dekova, I. D.
Title: Defining the coefficient of additional losses between busbars
Keywords: coefficient of additional losses, current-carrying busbars

Abstract: This paper presents computer studies of the influence of the skin effect and the proximity effect both on single and on parallel current-carrying busbars. Arrays of data about the coefficient of additional losses are obtained by means of computer models in the programming product Comsol at various dimensions and locations of the busbars. The arrays are processed by an especially developed software product. This product allows for defining the coefficient of additional losses at arbitrary dimensions and locations of the busbars.

References

 1. Александров, А. (2002). Електрически апарати част I – Електромагнитни и топлинни проблеми, Херон Прес, София.
 2. Kosek, M., Truhlar, M., Richter, A. (2011). Skin-effect in massive conductors at technical frequencies, PRZEGLA˛D ELEKTROTECHNICZNY (ElectricalReview), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 5.
 3. Kosek, M.,Truhlar, M., Richter, A. (2012). Skin-effect in Conductor of Rectangular Cross-section – Approximate Solution, PRZEGLA,D ELEKTROTECHNICZNY (ElectricalReview), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 7a.
 4. Gerling, D., Approximate Analytical Calculation of the Skin Effect in Rectangular Wires, University of Federal Defense Munich, 85579 Neubiberg, Germany.
 5. Hanka, L. (1975). Theory of electromagnetic field, SNTL, Prague. (in Czech).
 6. Greconici, M., Madescu, G., Mot, M. (2010). Skin Effect Analysis in a Free Space Conductor, Elec. Energ. vol. 23, No. 2, 207-215, Serbia.
 7. Lažetic, К., Prša, M., Ðuric, N. (2009). Proximity Effect Against Skin Effectin Two Coupled U–shaped Busbars, Elec. Energ. vol. 22, no.3, 293-303, Serbia.
 8. COMSOL Version 4.2 User’guide. (2011).

Issue

Journal of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch, “Fundamental Sciences and Applications”, vol. 21, issue 1, pp. 121-126, 2015, Bulgaria, Plovdiv, Journal of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch, ISSN 1310-8271

Copyright Технически университет - София, филиал Пловдив

Цитирания (Citation/s):
1. Kunev, A., Tachev, P., Trashlieva, V., Radeva, T., Stoimenov, N., A study of the short-circuit thermal effect on aluminum and cooper bus-bars using a laboratory test system, 21st International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2020 - Proceedings, Bourgas, Bulgaria, ISBN 978-1-7281-4346-0, DOI: 10.1109/SIELA49118.2020.9167149 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

Вид: статия в списание