Autors: Atanasov, I. N.
Title: Proportionate (m,k)-firm Scheduling for Multiprocessor Systems
Keywords: rtos, scheduling, multiprocessor

References

    Issue

    , 2019, Bulgaria, ISBN 978-1-4503-7193-3

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus