Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Кодекс за поведение на държавния служител:„гримираното лице” на организацията?
Ключови думи: кодекс на поведение, етичен кодекс, организационна етика, организационна култура, европейски етични принципи.

Абстракт: Предложена е критическа рефлексия и етически анализ на новия кодекс за поведение на държавните служители, приет през април 2020 г. Анализират се трудностите при изготвянето на такъв кодекс днес за административния персонал от държава в ЕС. Обръща се внимание на културните различия, културния превод и някои организационни и езикови затруднения. Основният акцент е върху сравнителния анализ на документите от 2004 и 2020 г. и върху посланията на новия и стария кодекс към държавни служители и публичността в България. Акцентът в новия кодекс е върху професионалните етични стандарти на поведение на държавните служители като модел за подпомагане на организационната култура в звената на държавната администрация. Отбелязва се, че новият кодекс очертава рамка за желана организационна среда за професионалисти. Посланието показва желание да се зададе тон за осъвременена административна култура. В такъв контекст се обяснява отговорът на риторичния въпрос в заглавието.

Библиография

  Издание

  „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“. Сборник доклади от Теоретичен семинар, том 7, стр. стр. 12-26, 2021, България, София, ТУ-София, ISSN 2603-4999
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: The civil servant's code of conduct: the „camouflaged face” of the organization?
  Keywords: code of conduct, ethical code, organizational ethics, organizational culture, European ethical principles.

  Abstract: А critical reflection and ethical analysis of the new code of conduct for civil servants, adopted in April 2020 is proposed in this paper. The difficulties in preparing such a code today for administrative staff from an EU country are analyzed. Attention is paid to cultural differences, cultural translation, and the organizational obstacles. The main focus is on the comparative analysis of the codes of 2004 and 2020, and on the messages of the new and the old codes to the civil servants and the public in Bulgaria. It is shown that the emphasis in the new code is on civil servants’ professional ethical standards of conduct as a model to support the organizational culture in the state administration units. It is noted that the new code outlines the framework of an desired organizational environment for professionals. The message of the new code is to set a frame of a desired organizational culture for public administration.

  References

   Issue

   Chovekat - mjara za vsichki neshta, vol. 7, pp. 12-26, 2021, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 2603-4999

   Вид: пленарен доклад в национален форум