Оригинал (Original)
Автори: Костадинов, А. Н., Колев К. И.
Заглавие: Адаптиране на лабораторни упражнения по компютърни системи и технологии
Ключови думи: лабораторни упражнения, компютърни системи

Библиография

  Издание

  , 2019, България,
  Autors: Kostadinov, A. N., Kolev K. I.
  Title: Adaptation of laboratory exercises on computer systems and technologies
  Keywords: laboratory exercises, computer systems

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум