Оригинал (Original)
Автори: Шопов, И. Н., Кацарова, П. Ц., Георгиев, К. К.
Заглавие: КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ НА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНИНИТЕ НА ОПТИЧНИ ДЕТАЙЛИ, ОБРАБОТЕНИ ЧРЕЗ ДИАМАНТЕНО СТРУГОВАНЕ
Ключови думи: класификация, фактори, анализ, изследване, диамантено струго

Абстракт: В настоящата статия е направен анализ на процеса на диамантено струговане с цел да се определят и подредят факторите, влияещи върху качествените показатели. Оценено е влиянието върху процеса на всеки от тях. Определена е голяма съвкупност от влияещи фактори, която затруднява правилният подбор при провеждане на изследвания. С цел да се улесни избора на фактори, които да бъдат променяни в хода на експеримента е представена класификация на факторите, влияещи на качеството на повърхнините на оптични детайли, обработени чрез диамантено струговане.

Библиография

  Издание

  Международна научно-техническа конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО - “АДП -2019, брой 1, 2019, България, Созопол, ТУ - СОФИЯ, ISBN ISSN: 2682-9584

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Shopov, I. N., Katsarova, P. C., Georgiev, K. K.
  Title: CLASSIFICATION OF FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF SURFACE OPTICAL PARTS PROCESSED BY DIAMOND TURNING
  Keywords: classification, factors, analysis, research, diamond turning

  Abstract: This article analyzes the diamond turning process in order to determine and rank the factors influencing the quality indicators. The impact on the process of each of them is assessed. A large set of influencing factors has been identified, making it difficult to make the right choice when conducting research. In order to facilitate the selection of factors to be changed in the course of the experiment, a classification of the factors influencing the quality of the surfaces of optical parts machined by diamond turning is presented

  References

   Issue

   International scientific and technical conference AUTOMATION OF DISCRETE PRODUCTION - "ADP -2019, issue 1, 2019, Bulgaria, Sozopol, TU - SOFIA, ISBN ISSN: 2682-9584

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум