Оригинал (Original)
Автори: Хрисчев, Р. Н.
Заглавие: Характерни особености на ERP системите в производството на опаковки от велпапе
Ключови думи: ERP systems, packaging production, corrugated board

Абстракт: The article presents typical characters of planning and implementation of a specialized ERP system for packaging production from corrugated board. Has been made an overview of the ERP systems and are presented various types of systems implementation.

Библиография

  Издание

  Международна конференция "Автоматика и информатика 2019", Съюз по Автоматика и Информатика "ДЖОН АТАНАСОВ", 2019, България, София, ISSN 1313-1850

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hrischev, R. N.
  Title: A tipical features of ERP systems in packaging production from corrugated board
  Keywords: ERP systems, packaging production, corrugated board

  Abstract: The article presents typical characters of planning and implementation of a specialized ERP system for packaging production from corrugated board. Has been made an overview of the ERP systems and are presented various types of systems implementation.

  References

   Issue

   International Conference "Automation and Informatics 2019", Sociesty of Automation and Informatics "JOHN ATANASOV", 2019, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-1850

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание