Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е., Kamishev Sv.
Заглавие: Компютърно базирано тестване на зрителна памет за цвят
Ключови думи: компютъризирани тестове, зрително възприятие. субективни измервания

Абстракт: Настоящата статия описва разработването и прилагането на тест за зрение възприемане и памет на цветовете. Процедурата се основава на компютърни изображения и специален софтуер за визуализация и обработка на данни. Посочени са също условия и предварителни корекции в зависимост от околните условия. Резултати от статистически показани са преценка на верността и индивидуалните възможности за разпознаване на цветове.

Библиография

  Издание

  Journal of Technical University Sofia, Plovdiv branch „Fundamental Sciences and Applications“, том 21, брой 1, 2015, България, ISBN ISSN 1310-8271
  Autors: Pavlova, P. E., Kamishev Sv.
  Title: Computer based testing of visual memory for colours
  Keywords: computerized tests, visual perception. subjective measurements

  Abstract: The present paper describes a development and application of a test of visual perception and memory of colours. The procedure is based on computer images and special software for visualization and data processing. Te needed environmental conditions and preliminary adjustments are also indicated. Results from statistical estimation offidelity and personal capability for colour recognition are shown.

  References

   Issue

   Journal of Technical University Sofia, Plovdiv branch „Fundamental Sciences and Applications“, vol. 21, issue 1, 2015, Bulgaria, ISBN ISSN 1310-8271

   Вид: статия в списание