Оригинал (Original)
Автори: Garnevski D., Павлова, П. Е.
Заглавие: Проучване на възможностите за дистанционно обслужване на база данни от коронографа на НАО Рожен
Ключови думи: отдалечена обработка на данни, бази данни, формати на файлове с изображения

Абстракт: По време на научните изследвания в НАО Рожен и особено по време на научните изследвания и при улавяне на слънчеви изригвания е необходимо съхранение и пренасяне на получените материали. Целта на това изследване е оценка на основните фактори и създаване на изисквания към системата за пренос, съхранение и дистанционна обработка на изображенията на слънчевата корона и създаване на първоначална архитектура които изпълняват необходимите функции.

Библиография

  Издание

  Journal of Technical University Sofia, Plovdiv branch ”Fundamental Sciences and Applications“, том 21, брой 1, стр. стр. 211-214, 2015, България, ISBN ISSN 1310-8271
  Autors: Garnevski D., Pavlova, P. E.
  Title: Study of opportunities for remote support coronagraph’s database at NAO Rozhen
  Keywords: distant data processing, database. image file formats

  Abstract: During scientific research at NAO Rozhen and especially during research and capturing of solar eruptions there is need of storing and transferring of received materials.The purpose of this research is estimation of the main factors and setting up requirements to the system for transfer, storage and remote processing of the images of solar corona and creating initial architecture that perform the necessary functions.

  References

   Issue

   Journal of Technical University Sofia, Plovdiv branch ”Fundamental Sciences and Applications“, vol. 21, issue 1, pp. 211-214, 2015, Bulgaria, ISBN ISSN 1310-8271

   Вид: статия в списание