Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по основи на компютърната графика
Ключови думи: компютърна графика

Библиография

  Издание

  , 2016, България, ТУ София, ISBN ISBN 978-619-167-256-1
  Autors: Pavlova, P. E.
  Title: Guide for laboratory exercises on the basics of computer graphics
  Keywords: computer graphics

  References

   Issue

   , 2016, Bulgaria, TU Sofia, ISBN ISBN 978-619-167-256-1

   Вид: ръководство