Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е.
Заглавие: Използване на цветност като пространство за сравняване на спектри
Ключови думи: сравнение на спектрите, цветност, критерий за сравнение, еднаквост на спектралните разпределения

Абстракт: Материалът представя последващо изследване на метод за установяване на критерии за диагностициране на кожни заболявания с помощта на отражателни спектри. Методът използва пространството на цветността, за да провери еднородността на спектралните разпределения. Необходимата колориметрична трансформация създава някои особености, които са обект на това изследване. Тестовият експеримент използва добре позната техника за получаване на импулсната реакция на системите. Описан е и пример за възможно използване на особености.

Библиография

  Издание

  International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’17, стр. стр. B-169-B-172, 2017, България, ISBN ISSN 1313-1869
  Autors: Pavlova, P. E.
  Title: Application of chromaticity as a space for comparing of spectral distributions
  Keywords: spectra comparing, chromaticity, criterion for comparing, uniformity of spectral distributions

  Abstract: The material presents a subsequent investigation on method for establishing criteria for diagnosing skin diseases using reflectance spectra. The method uses the chromaticity space to verify the uniformity of spectral distributions. The needed colorimetric transformation produces some peculiarities that are object of this investigation. The test experiment uses well known technique for obtaining the impulse reaction of systems. An example of possible use of peculiarities is also described.

  References

   Issue

   International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’17, pp. B-169-B-172, 2017, Bulgaria, ISBN ISSN 1313-1869

   Вид: пленарен доклад в национален форум