Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е.
Заглавие: Статистически анализ на отклоненията в зрителната памет за цвят
Ключови думи: памет за цвят, визуално възприятие, субективни измервания

Библиография

  Издание

  Seventh International Scientific Conference “Engineering, Techologies, and Systems” TECHSYS 2018, стр. стр. 161-164, 2018, България, ISBN ISSN Online: 2535-0048,2018
  Autors: Pavlova, P. E.
  Title: Statistical Analysis of Deviations of Human Memory for Colors
  Keywords: memory for colors, visual perception, subjective measurements

  References

   Issue

   Seventh International Scientific Conference “Engineering, Techologies, and Systems” TECHSYS 2018, pp. 161-164, 2018, Bulgaria, ISBN ISSN Online: 2535-0048,2018

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.