Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е.
Заглавие: Приложни аспекти на обучението в колориметрия и работа с цветове в ТУ София, филиал Пловдив
Ключови думи: колориметрия, обучение

Библиография

  Издание

  Научна конференция „Цвят и образование - 2019”, стр. стр. 116-122, 2019, България, София, ISBN ISSN 1314-5142
  Autors: Pavlova, P. E.
  Title: Applied aspects of colorimetry training and color work at TU Sofia, branch of Plovdiv
  Keywords: colorimetry, education

  References

   Issue

   Scientific conference “Color and education-2019”, pp. 116-122, 2019, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN 1314-5142

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.