Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Етика в публичните услуги
Ключови думи: приложна етика, административна етика, професионално поведение, организационна етика

Абстракт: Това е първият университетски учебник по Административна етика в България. Той е написан за студенти от бакалавърската и магистърската образователна степен, които учат в професионалното направление Администрация и управление или други мениджърски специалности.

Библиография

  Издание

  Учебник, 2011, България, София, Издателство на ТУ-София, ISBN 978-954-438-909-3
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Ethics in public services
  Keywords: applied ethics, administrative ethics, profession, professionalism, organizational ethics

  Abstract: This is the first academic textbook on Administrative Ethics in Bulgaria. It is prepared for students of undergraduate and graduate degree in the professional field Administration and Management as well as other management courses.

  References

   Issue

   Textbook, 2011, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-954-438-909-3

   Цитирания (Citation/s):
   1. Неделчева, Б. Етика и права на интелектуална собственост. В.: Етиката в българската правна система. С., Изд. На УНСС, на. стр.219. - 2013 - в български издания

   Вид: учебник