Оригинал (Original)
Автори: Николов, В. Н.
Заглавие: Моделиране на процеси в Стирлингови двигатели
Ключови думи: Стирлингови двигатели, моделиране и симулации на процеси

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 118, 2020, България, София, Издателство на Технически университет – София, ISBN 978-619-167-400-8

  Издателските права се държат от Технически университет – София

  Autors: Nikolov, V. N.
  Title: Modeling of processes in Stirling engines
  Keywords: Sirling Engines, modeling and simulations of processes

  References

   Issue

   , pp. 118, 2020, Bulgaria, Sofia, Publishing of Technical University of Sofia, ISBN 978-619-167-400-8

   Copyright Технически университет – София

   Вид: монография/части от монография