Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Бизнес етика: луксът, който си заслужава, без да струва много
Ключови думи: бизнес, бизнес етика, приложна етика, морално развитие, мора

Абстракт: На пръв поглед за повечето хора бизнес етика е термин с противоречие в определението: бизнесът е правене на пари, а етиката е правене на добро. Може ли да правиш добри пари с добри средства? Възможно ли е да си добър и "да си добре" едновременно? "Добър бизнес" и "печеливш бизнес" едно и също ли са? Защо не е зло да правиш пари? Защо егоистичният интерес не противоречи на моралната мотивация? Какъв е моралният статус на стремежа към печалба? Дали тя е нормативно понятие, както смята Нобеловият лауреат по икономика М. Фридман? Може ли етически да се обосновава? Или е груб капиталистически факт, който няма нужда от етично обяснение? Само стремежът към печалба ли е проблематичен в бизнеса от морална гледна точка? На тези и много още въпроси се предлага отговор в книгата. Текстът съдържа казуси и тестове, както и терминологичен речник по бизнес етика. Учебникът е полезен за студенти, но и за мениджъри и предприемачи, ориентиращи се към съвременни бизнес стандарти.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 544 страници, 2009, България, София, Нов български университет, ISBN 9789545355769

  Издателските права се държат от НБУ

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: BUSINESS ETHICS. The luxury that is worth it without costing much.
  Keywords: business ethics, applied ethics, ethics of money, moral conflicts, responsibility.

  Abstract:

  References

   Issue

   , pp. 544 страници, 2009, Bulgaria, Sofia, New Bulgarian University, ISBN 9789545355769

   Copyright НБУ

   Цитирания (Citation/s):
   1. Георгиева, С. Политика и морал. Годишник на Икономически Университет - Варна. На стр. 308. http://godishnik.ue-varna.bg/uploads/20170324085941_64793165258d4dffddd199.pdf - 2017 - в български издания
   2. Минева, С. Постмодерните дискурси на етиката 2. С., Изд. Проектория, на стр. 246. - 2013 - в български издания
   3. 19. Благоева, Б. Етика и етикет в академичното общуване. Сб. Етиката в българската наука. С. Изд. Комплекс на УНСС, с.232, 237. - 2012 - в български издания
   4. 20. Георгиева, С. Смисълът на историята и съдбата на човка. Сб. Етиката ж българската наука. С. Изд. Комплекс на УНСС, с.295, 300. - 2012 - в български издания
   5. Драмалиева, В. Бизнес етика: философски прочит. Изд. компелекс- УНСС, С., многократно. - 2014 - в български издания
   6. Mинева, С. Академизмът като призвание. Сб. Етиката в българската наука. С. Изд. Комплекс на УНСС, с.219, 224. - 2012 - в български издания
   7. Иванов, С., М. Иванов. Професионална етика и туристическо поведение. Учебник. Изд. Форком. - 2011 - в български издания
   8. 2Попова, С. Маркова, К. Попова К. Принципи и отговорности в медицинския професионализъм в контекста на здравната реформа.В сборник статии „Международни етични стандарти и българското здравеопазване”. Изд. на МУ, С. - 2014 - в български издания
   9. Стефанова, С. Етика в туризма, Габрово,Изд. „Екс-Прес”. на стр.196 с.. Второ и трето издание (2013) - на стр.195 с. - 2012 - в български издания
   10. Чакърова, Л. Макроетика и устойчиво развитие на здравеопазването. Изд. „Екс- Прес” , Габрово, 183 стр. - 2013 - в български издания
   11. Христов, А. Съвременни политически комуникации. Сп. Медии и комуникации на 21-ви век. 21-st Century Media and Communications. Изд. на Великотърновски Университет. Бр.1, стр.36. - 2017 - в български издания
   12. Воденичаров, Ц., С. Попова. Медицинска етика, Второ издание. С., Изд. на МУ. ISBN 987-954-С2284-5-8. На с.221. 232. - 2010 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   13. Petkova, E. Liability of Teachers on the Rights of the Child in the context of Pedagogical Ethics. In: Management&Education. No 10 (3). - 2014 - в български издания
   14. Dimitrievska, V. STUDENT ASSESSMENT OF THE LIFE QUALITY IN THE FACULTY ENVIRONMENT. In: Internationаl Journal, No 12.1. KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS: Eight International Scientific Conference Proceedings (8-10.4.2016, Bulgaria). Ss. Cyril and Methodius University , Faculty of Philosophy – Skopje. ISNN 1857-92. - 2015 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   15. Христов, А. Саморегулацията в действие: нарушения на етичните принципи в рекламата и ПР и нужда от промени. Сп. Икономически и социални алтернативи, брой 4, стр. 113, 125. - 2017 - в български издания
   16. Ведър, Й., О. Ведър. Бизнес реторика. Въведение в дловата комуникация. С., Изд. МВБУ. International Business School, ISBN 978-954-9432-69-5, С., на с.449 и др. - 2016 - в български издания
   17. Николова, Г. Организационните ценности и мотивацията на служителите през призмата на моралната отговорност в бизнеса. Сп. Диоген. Творчески предизвикателства пред психологията. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Брой 1, стр. 129-143. - 2020 - в български издания
   18. Матев, Н. Четвъртото колело. Риторични въпроси по търговска етика и морал. Изд. Абагар, Велико Търново ISBN 978-168-266-9, стр.220 и др. - 2020 - в български издания
   19. Dancheva, R.ЕТИЧНИ КОНФЛИКТИ В РАБОТАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ. B: СЧЕТОВОДСТВО, ОДИТ И ФИНАНСИ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ. Икономически университет – Варна, стр. 472-483 - 2019 - в български издания
   20. Christov, А. Contemporary Political Communications: Ethics and Professionalism. Journal "Медии и комуникации на 21 век". Issue 1, Year: 1, рр. 34-36. - 2017 - в български издания
   21. Николова, Гр. Организационните ценности и мотивацията на служителите през призмата на моралната отговорност в бизнеса. Сп, Диоген. Творчески предизивикателста в психологията. Бр.1. Изд. на Великотърновски университет, на стр.143. - 2020 - в български издания
   22. Tarnovska, M. STRUCTURE AND SUBJECT AREA OF BUSINESS ETHICS IN HEALTHCARE. Knowledge International Journal, 46(5), 849 - 854. - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: учебник