Оригинал (Original)
Автори: Баева, С. К.
Заглавие: Изследване на операциите
Ключови думи: Изследване на операциите

Абстракт: Настоящата книга е систематизирано изложение на учебния материал по дисциплината „Изследване на операциите“, изучавана от студенти-бакалавърска степен от специалност „Информатика и софтуерни науки“ на Факултет по приложна математика и информатика при Техническия университет – София. Учебникът е изцяло съобразен с програмата по изучаваната дисциплина. Целта е студентите да се запознаят с основните модели на задачи по изследване на операциите, методите и алгоритмите за решаването им, които намират все по-широко приложение в практиката на математици, информатици, инженери, икономисти и други при решаването на проблеми, свързани с избор на най-добро или рационално решение.

Библиография

  Издание

  Учебник, 2021, България, София, Издателство и печат - Технически университет - София, ISBN 978-619-167-427-5

  Издателските права се държат от ИТУС

  Autors: Baeva, S. K.
  Title: Operations research
  Keywords: Operations research

  Abstract: This book is a systematic presentation of the study material in the discipline "Operations Research", studied by undergraduate students majoring in "Informatics and Software Sciences" at the Faculty of Applied Mathematics and Informatics at the Technical University - Sofia. The textbook is fully consistent with the program of the studied discipline. The aim is for students to get acquainted with the basic models of problems in the study of operations, methods and algorithms for solving them, which are increasingly used in the practice of mathematicians, computer scientists, engineers, economists and others in solving problems related to choice. of the best or rational solution.

  References

   Issue

   Textbook, 2021, Bulgaria, Sofia, Publishing and printing - Technical University of Sofia, ISBN 978-619-167-427-5

   Copyright ИТУС

   Вид: учебник