Оригинал (Original)
Автори: Митева, С., Маринов, И., Иванов, А.., Янков, И., Бойчева, С. В., Згурева, Д. М., Асенов, А. Н.
Заглавие: Разработване на стенд за изследване на термохимично съхранение на топлина чрез адсорбция/десорбция на вода в порьозни и хигроскопични материали
Ключови думи: съхранение на топлинна енергия, химични термопомпи, адсорбция/десорбция на вода

Абстракт: Системите за съхранение на топлинна енергия (ТES), функциониращи на принципа на термохимични цикли на адсорбция/десорбция на вода, се изследват интензивно като достъпно технологично решение за ефективно използване на слънчевата енергия. Капацитетът, ефективността, компактността и себестойността на термохимичните TES зависят от характеристиките на топло-акумулиращия материал: плътност на съхранение на енергията, температура на десорбция, термична стабилност и др. Усъвършенстването на термохимичните TES изисква разработване и изследване на нови или модифицирани порьозни и/или хигроскопични материали. В настоящето изследване е разработен лабораторен стенд за изследване на потенциала за термохимично съхранение на топлина чрез адсорбция/десорбция на вода в тестови среди.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, том 42, стр. стр. 24-29, 2020, България, София, Машиностроителен факултет, Технически университет - София, ISBN ISSN 1313-7530
  Autors: Miteva, S., Marinov, I., Ivanov, A., Yankov, I., Boycheva, S. V., Zgureva, D. M., Asenov, A. N.
  Title: Assembling of a laboratory set-up for investigation of thermochemical heat storage via adsorption-desorption of water in porous and hygroscopic materials
  Keywords: heat storage, chemical heat pumps, adsorption/desorption

  Abstract: Thermal energy storage systems (TES) operating on the principle of thermochemical cycles of water adsorption/desorption are intensively studied as an affordable technological solution for efficient use of solar energy. The capacity, efficiency, compactness and cost of the thermochemical TES depend on the characteristics of the heat-accumulating material: energy storage density, desorption temperature, thermal stability, etc. The improvement of the thermochemical TES requires development and research of novel or modified porous and/or hygroscopic materials. In the present study, a laboratory set-up was developed to investigate the potential for thermochemical heat storage by adsorption/desorption of water in test media.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, vol. 42, pp. 24-29, 2020, Bulgaria, Sofia, Mechanical Engineering Faculty, Technical University of Sofia, ISBN ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание