Оригинал (Original)
Автори: Димитров, Б. С., Петкова, Н. С., Попов, Х. Д.
Заглавие: A new model for calculating the losses in the electricity distribution network
Ключови думи: Загуби в електроразпределителната мрежа, пазар на електроене

Абстракт: Статия представя нов модел за изчисляване на загубите в електроразпределителната мрежа. Техническите оператори биха могли да закупят необходимото количество електроенергия, за да покрият тези загуби от вътрешния пазар въз основа на този модел. Изчисляването на загубите в електроразпределителните мрежи е доста отговорна задача тъй като, от една страна, тези мрежи са свързани с много други като електрическата мрежа за високо напрежение и огромен брой малки генериращи мощности. От друга страна, едно грешно изчисление би могло да доведе до големи финансови загуби и до грешни покупки от страна на операторите. Този вид модел се използва за минимизиране на грешки до 2% -3%, което е в допустимите граници.

Библиография

  Издание

  Proceedings of Summer School Advansed Aspects of Theoretical Electrical Engineering, стр. стр. 54-63, 2018, България, ISBN ISSN: 1313-9487
  Autors: Dimitrov, B. S., Petkova, N. S., Popov, H. D.
  Title: A new model for calculating the losses in the electricity distribution network
  Keywords: Losses in the electricity distribution network, electricity market.

  Abstract: In this paper a new model for calculating the losses in the electricity distribution network is presented. The operators would be able to buy the necessary amount of electricity to cover these losses from the intra-branded market based on this model. The calculation of the losses in the electricity distribution networks is a rather responsible task because, on the one hand, these networks are connected with many other networks – high-voltage electricity network, power distribution network and a huge number of small generating capacities. And, on the other hand, a wrong calculation can generate quite large financial losses in the event of erroneous purchases by operators. This kind of model is used to minimize these errors to 2% -3%, which is within the allowable range.

  References

   Issue

   Proceedings of Summer School Advansed Aspects of Theoretical Electrical Engineering, pp. 54-63, 2018, Bulgaria, ISBN ISSN: 1313-9487

   Цитирания (Citation/s):
   1. V. Atanasov and D. Stoilov, "Determining the Places for Installation of Remote Power Disconnectors in Overhead Power Lines," 2022 22nd International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/SIELA54794.2022.9845755 - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.