Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, Д. Г.
Заглавие: Организация и управление на електроенергетиката
Ключови думи: електроенергетика, развитие на електроенергетиката, организация и управление на електроенергетиката

Абстракт: В първата част на монографията са предоставени основните знания, необходими за изучаване на организацията и управлението на електроенергетиката. Във втората част отначало са описани институциите, мрежите и пазарите в началото на електрификацията, а последващото им технологично и организационно развитие е изложено подробно чрез примерите на три велики сили: САЩ, Европа и Великобритания. Монографията може да се разглежда като продължаване на досегашната авторова поредица от книги, чиято цел е да осветли области от електроенергетиката, които все още са непознати у нас. Тя е необходимо четиво за всеки, който изучава или е част от националното електростопанство.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 115, 2019, България, София, Авангард Прима, ISBN 978-619-239-087-7
  Autors: Stoilov, D. G.
  Title: Organization and management of the electric power sector
  Keywords: electric power sector development, organization and management

  Abstract: The first part of the monograph provides the basic knowledge needed to study the organization and management of electric power sector. The second part first describes the institutions, networks and markets at the beginning of electrification. Their subsequent technological and organizational development is set out in detail through the examples of three great powers: the United States, Europe and Great Britain. The monograph can be seen as a continuation of the previous author's series of books, which aims to shed light on areas of electric power sector studies that are still unknown in our country. It is a must-read for anyone studying or part of the national electricity industry.

  References

   Issue

   , pp. 115, 2019, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN 978-619-239-087-7

   Вид: монография/части от монография