Оригинал (Original)
Автори: Терзиев, А. К., Цветанов, Я. Д.
Заглавие: Охарактеризиране на крилен профил за аеродинамична компенсация на пътни превозни средства
Ключови думи: : Крилен профил, аеродинамично съпротивление, аеродинамични загуби, аеродинамична компенсация, съпротивителни сили при движение

Абстракт: Аеродинамичното съпротивление е един от значимите фактори, оказващи влияние върху поведението при движение на превозните средства. Неговото влияние нараства значително с нарастване на скоростта. Повече от век инженерите се опитват да намалят влиянието на въздушното съпротивление, чрез използването на по-обтекаеми форми. Възможно ли е обаче, самият силата на самото въздушно течение да се използва за намаляване на аеродинамичните загуби? Възможно ли е да се разработи аеродинамична компенсация на всички съпротивителни сили при движение?

Библиография

  Издание

  , 2017, България, Созопол, ISBN 1314-*5371
  Autors: Terziev, A. K., Tsvetanov, Y. D.
  Title: Characterization of a wing profile for aerodynamic compensation of road vehicles
  Keywords: : Крилен профил, аеродинамично съпротивление, аеродинамични загуби, аеродинамична компенсация, съпротивителни сили при движение

  Abstract: The aerodynamic drag is one of the significant factors influencing vehicle behavior. Its influence grew substantially, with an increase in the speed of movement. More than a century, engineers trying to reduce the impact of the air resistance, through the use of a more aerodynamics forms. Is it possible to use the air itself to reduce the aerodynamic losses? Is it possible to develop an aerodynamic compensation of the all resistance forces acting in motion?

  References

   Issue

   , 2017, Bulgaria, Sozopol, ISBN 1314-*5371

   Цитирания (Citation/s):
   1. Ivanov, M. Two-dimensional numerical tests, of drag compensation device for on-road freight vehicles, based on CFD methods, (2020) E3S Web of Conferences, 207, art. no. 05001, DOI: 10.1051/e3sconf/202020705001, EDP Sciences, ISSN: 25550403 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: пленарен доклад в международен форум