Оригинал (Original)
Автори: Антонов, И. С., Милчо Ангелов., Любен Еленков., Михайлов М., Терзиев, А. К., Антонов, С. И.
Заглавие: Резултати от числения експеримент при протичане на двуфазно струйно течение във филтрираща среда
Ключови думи: двуфазно течение, филтрираща среда

Абстракт: Представени са някой резултати от численото решение при протичане на двуфазно струйно течение във филтрираща среда. Решението е направено при вариране с: диаметърът на частиците примеси ( Dp ); скоростите на двете фази Ug и Up ; типът и дебелината ( ho ) на филтриращият слой. Направен е и опит за определяне на необходимата дебелина на филтриращият слой за пълното задържане на частиците примеси.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 183-188, 2008, България, Пловдив
  Autors: Antonov, I. S., Angelov M., Elenkov L., M. Mihailov., Terziev, A. K., Antonov, S. I.
  Title: Results from numerical experiment by spreading of two phase jet flow in porous media.
  Keywords: two-phase flow, filtrating media

  Abstract: Some results from numerical solution by spreading of two-phase flow in porous media here are presented. The numerical solution is made by varying with: diameter of single particle admixture ( Dp ); velocities of two phases Ug and Up ; type and thickness ( ho ) of the filtrating layer. It is determined the necessary thickness of filtrating layer for full holding of the particles from the layer.

  References

   Issue

   , pp. 183-188, 2008, Bulgaria, Plovdiv

   Цитирания (Citation/s):
   1. Pushkarov, M., Velichkova, R., Experimental investigation of acid mining water (2020) E3S Web of Conferences, 207, art. no. 02016, DOI: 10.1051/e3sconf/202020702016 PUBLISHER: EDP Sciences, ISSN: 25550403 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в издание с импакт фактор