Оригинал (Original)
Автори: Попов, С. А., Баева, С. К.
Заглавие: ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КРАТКОТРАЙНИ СКЛАДОВИ ЗАПАСИ
Ключови думи: оптимално управление, складови запаси, принцип на Понтрягин

Абстракт: При управлението на складови запаси е от голямо значение максимално бързото им транспортиране от едно място на друго, особено ако става въпрос за продукти с кратък срок на годност. В настоящото изследване е предложен математически модел на задача за оптимално управление на краткотрайни складови запаси. Всички разходи свързани със съхранението на запаси са постоянни или се променят във времето и зависят от обема си. В задачите за управление на запаси се има предвид естеството на търсенето и възможността за тяхното попълване. Търсенето може да бъде известно или неизвестно, постоянно или променящо се във времето, а величината, която го характеризира – може да бъде дискретна или непрекъсната. За решаването на поставената задача в дискретен и непрекъснат случай е приложен принципа на Понтрягин. Направен е сравнителен анализ между получените резултати в двата случая.

Библиография

  Издание

  сп. "Българско списание за инженерно проектиране", брой 42, стр. стр. 7-12, 2020, България, Технически университет - София, DOI ISSN 1313-7530, http://bjed.tu-sofia.bg/items/BJED-0042(2020).pdf

  Издателските права се държат от http://bjed.tu-sofia.bg/items/BJED-0042(2020).pdf

  Autors: Popov, S. A., Baeva, S. K.
  Title: OPTIMAL MANAGEMENT OF SHORT-TERM STOCKS
  Keywords: optimal management, warehouse stocks, Pontryagin principle

  Abstract: : When management stocks, it is very important to transport them as quickly as possible from one place to another, especially if they are products with a short shelf life. In the present study, a mathematical model of the problem for optimal management of short-term stocks is proposed. All costs associated with the storage of stocks are constant or change over time and depend on their volume. Inventory management tasks take into account the nature of demand and the possibility of replenishing them. Demand can be known or unknown, constant or changing over time, and the quantity that characterizes it can be discrete or continuous. The Pontryagin principle was applied to the solution of the set task in a discrete and continuous case. A comparative analysis was made between the obtained results in the two cases.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 42, pp. 7-12, 2020, Bulgaria, Technical University of Sofia, DOI ISSN 1313-7530, http://bjed.tu-sofia.bg/items/BJED-0042(2020).pdf

   Copyright http://bjed.tu-sofia.bg/items/BJED-0042(2020).pdf

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar