Оригинал (Original)
Автори: Христов, В. Д., Йонков, Т. С.
Заглавие: УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗИЦИЯ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ С ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ
Ключови думи: асинхронен двигател, инвертор, позиция, векторно управление

Абстракт: Асинхронните двигатели са най-масово използваните двигатели поради редица предимства, които притежават. Навлизането на честотните инвертори, като масово използвани регулатори за управление на скоростта на асинхронните двигатели в тези системи позволява скоростта да бъде лесно управляема. В настоящата работа е представено управление на позицията на асинхронен двигател чрез векторно управление, което има възможност за реализация благодарение на вградения в инвертора plc контролер. Грешката, която се достигна е в рамките на 1%, което го прави изключително полезно като управление на позицията за редица производствени системи.

Библиография

  Издание

  Proceedings of the Technical University – Sofia, том 70, брой 1, стр. стр. 50-59, 2020, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Hristov, V. D., Ionkov, T. S.
  Title: POSITION CONTROL OF ASYNCHRONOUS MOTOR BY VECTOR CONTROL
  Keywords: asynchronous motor, inverter, position, vector control

  Abstract: Asynchronous motors are the most widely-used motors due to a number of advantages they have. The introduction of frequency inverters, such as the widely used speed controllers for induction motors in these systems, allowed the speed to be easily controlled. In the present work is presented the control of the position of an induction motor by vector control, which has the possibility of realization thanks to the built-in plc controller in the inverter. The error that was reached is within 1%, which makes it extremely useful as position management for a number of production systems.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University – Sofia, vol. 70, issue 1, pp. 50-59, 2020, Bulgaria, Sofia, TU-SOFIA, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar