Оригинал (Original)
Автори: Ангелов, К. Н., Петър Яворов Матов., Ангелова, С. Н.
Заглавие: ТЕСНОЛЕНТОВ АНАЛИЗ НА НИВОТО НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ ШУМ В СЛУЧАЙ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА
Ключови думи: Електромагнитен шум, Волтова дъга, Електромагнитна съвместимост

Абстракт: В това проучване се наблюдава нивото на радиочестотния шум в случай на наличие на волтова дъга. Измерванията са направени в тясна честотна лента, за да се определи влиянието на непрекъснатата електрическа дъга с различен поддържащ ток. От получените резултати на различни разстояния от дъгата се прави оценка на промяната на нивото на шума и промяната на шумовата температура. Тези параметри могат да бъдат полезни от гледна точка на чувствителни електронни устройства, които работят в среда с потенциални силни източници на електрическа дъга.

Библиография

  Издание

  UNITECH 2020, том 1, стр. стр. 274-278, 2020, България, Габрово, ISSN 1313-230X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Angelov, K. N., Matov P. M., Anguelova, S. N.
  Title: A NARROWBAND RF NOISE FLOOR LEVEL ANALYSIS IN CASE OF ELECTRIC ARC
  Keywords: Electromagnetic Noise; Electric Arc, Electromagnetic Compatibility

  Abstract: In this study an observation of radiofrequency noise floor level in case of electric arc has been made. The measurements has been made in narrow band in order to determine the influence of continuous electric arc with different support current. From the obtained results at different distances from the arc an estimation of the noise figure and the changing of noise temperature can be made. These parameters can be useful by sensitive electronic devices design that are required to work in environment with potential strong electric arc sources.

  References

   Issue

   UNITECH 2020, vol. 1, pp. 274-278, 2020, Bulgaria, Gabrovo, ISSN 1313-230X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание