Оригинал (Original)
Автори: Гълъбова, Л. П.
Заглавие: Предприемачество
Ключови думи: -

Абстракт: Предприемачеството се налага като водеща дисциплина през последните десетилетия, която надгражда познанията по икономика и мениджмънт и подпомага да се развият умения за тяхното практическо прилагане. Настоящият учебник цели да представи на студентите и други заинтересовани страни един систематичен труд, който разглежда предприемачеството от различни аспекти и представя неговото развитие през годините като отразява последните научни и приложни достижения в областта. В учебника е представен предприемаческият процес в неговата цялост като са засегнати различни въпроси, свързани с управлението, организацията, финансите и технологиите.

Библиография

  Издание

  ТУ-София, том -, стр. стр. 193 с. : с табл., сх. ; 21 см., 2019, България, София, ТУ, ISBN 978-954-438-588-0

  Издателските права се държат от Author(s)

  Autors: Galabova, L. P.
  Title: Entrepreneurship
  Keywords: -

  Abstract:

  References

   Issue

   TU-Sofia, vol. 0, pp. 193 с. : с табл., сх. ; 21 см., 2019, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-954-438-588-0

   Copyright Author(s)

   Вид: учебник