Оригинал (Original)
Автори: Рускова, К. Г.
Заглавие: Магнитна модификация на елестомерните материали и композити на тяхна основа
Ключови думи: магнитна модификация, еластомери, ферити

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 122, 2020, България, Технически университет - София, ISBN ISBN:978-619-167-419-0
  Autors: Ruskova, K. G.
  Title: Magnetic modification of elastomeric materials and composites on their base
  Keywords: magnetic modification,elastomers, ferrites

  References

   Issue

   , pp. 122, 2020, Bulgaria, Technical University of Sofia, ISBN ISBN:978-619-167-419-0

   Вид: монография/части от монография