Оригинал (Original)
Автори: Рускова, К. Г., Цанова-Донева, А. И., Захариев, А. С., Минков, И. П.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по химия - 2 част
Ключови думи: термодинамика, електрохимия, корозия

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 56, 2017, България, Технически университет-София, ISBN ISBN:978-619-167-277-6
  Autors: Ruskova, K. G., Tzanova, A. I., Zahariev, A. S., Minkov, I. P.
  Title: Chemistry laboratory manual - part 2
  Keywords: thermodynamics, electrochemistry, corrosion

  References

   Issue

   , pp. 56, 2017, Bulgaria, Technical University of Sofia, ISBN ISBN:978-619-167-277-6

   Вид: ръководство