Оригинал (Original)
Автори: Червенков, А. Г., Цочев Х. Ц., Цибрански Х. Л., Червенкова, Т. В.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по Електротехника
Ключови думи: електротехника, лабораторни упражнения

Библиография

  Издание

  ТУ София, 2003, България, София, ТУ София, ISBN 954-438-331-Х

  Издателските права се държат от Технически Университет София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Chervenkov, A. G., Tsochev H.C., Tsibranski H. L., Chervenkova, T. V.
  Title: Guide for laboratory exercises in Electrical Engineering
  Keywords: electrical engineering, laboratory exercises

  References

   Issue

   Technical University of Sofia, 2003, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN 954-438-331-Х

   Copyright Технически Университет София

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Е. Н. Колева, Електротехника, ръководство за лабораторни упражнения, Екс-прес, Габрово, 2010 - 2010 - в български издания

   Вид: ръководство