Оригинал (Original)
Автори: Червенкова, Т. В., Червенков, А. Г.
Заглавие: Числени методи и моделиране на вериги и полета част и учебно пособие
Ключови думи: числени методи, електричесли вериги, електромагнитно поле

Библиография

  Издание

  ТУ София, том 1, брой 1, стр. стр. 76, 2007, България, София, Технически университет София, ISBN 978-954-438-701-3

  Издателските права се държат от ТУ софия

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Chervenkova, T. V., Chervenkov, A. G.
  Title: Numerical methods and modelling of circuits and field part I student book
  Keywords: numerical methods, circuits, fields

  References

   Issue

   Technical University of Sofia, vol. 1, issue 1, pp. 76, 2007, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN 978-954-438-701-3

   Copyright ТУ софия

   Full text of the publication

   Вид: ръководство