Оригинал (Original)
Автори: Христов, В. Д.
Заглавие: Енергоефективни асинхронни елекрозадвижвания
Ключови думи: асинхронен двигател, векторно управление, динамично спиране,

Абстракт: Настоящата книга представлява една монография, обобщаваща както цитира-ните в литературата авторови публикации, така и редица непубликувани до мо-мента изследвания на автора в тази област. Заедно с това книгата се явява и учебник по дисциплините: Автоматизация на производствените механизми, за-дължително избираема за студентите от факултет Автоматика 4-ти курс и Ин-женерни методи в електромеханиката за магистрите от факултет Автоматика. Книгата разглежда обобщено от системна гледна точка основните стъпки за проектиране и изграждане на енергоефективни асинхронни електрозадвижва-ния. Тази монография може да служи при изследователската работа, а също и като учебник и водещо учебно пособие за специалисти в областта на Автоматизаци-ята на производството, а така също и на инженери - магистри и докторанти в други отрасли на индустрията. Авторът изказва своята дълбока благодарност на колектива от катедра АЕЗ. © Владимир Димитров Христов Технически университет – София, 2019

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 230, 2019, България, София, ТУ-София, ISBN 978-619-167-360-5
  Autors: Hristov, V. D.
  Title: ENERGY EFFICIENT ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE
  Keywords: asynchronous motor, vector control, dynamic braking, energy efficiency

  Abstract: This book is a monograph summarizing both the author's publications cited in the literature and a number of unpublished researches of the author in this field. Along with this, the book is a textbook in the disciplines: Automation of Production Mechanisms, compulsory for students from the Faculty of Automation 4th year and Engineering Methods in Electromechanics for masters from the Faculty of Automation. The book summarizes from a systematic point of view the main steps for the design and construction of energy-efficient asynchronous electric drives. This monograph can be used in research work, as well as a textbook and a leading textbook for specialists in the field of production automation, as well as engineers - masters and doctoral students in other industries. The author expresses his deep gratitude to the staff of the AEZ Department. © Vladimir Dimitrov Hristov Technical University - Sofia, 2019

  References

   Issue

   , pp. 230, 2019, Bulgaria, SOFIA, TU-SOFIA, ISBN 978-619-167-360-5

   Вид: монография/части от монография