Оригинал (Original)
Автори: Огнянова О., Пулева, Т. Т., Хараланова, Е. А.
Заглавие: Приложни алгоритми за управление на скоросттаи мощността на ветрогенератор
Ключови думи: вятърна турбина, управление с променлива скорост, филтър на Винер, компенсационни и модални регулатори

Библиография

  Издание

  Международна конференция Автоматика 2019 ФАКУЛТЕТ АВТОМАТИКА 31.05-3.06.2019, Созопол, Годишник на Технически университет, том 69, кн.2, том 69, брой 2, стр. стр. 335-344, 2019, България, Созопол, ТУ-София, ISBN ISSN 0374-342X (print) ISSN 1311-0829 (online)
  Autors: Ognyanova O., Puleva, T. T., Haralanova, E. A.
  Title: Аpplied algorithms for speed and power control of wind turbine generator
  Keywords: wind turbine, variable speed control, Wiener filter, compensator design, direct design with rational transfer functions

  References

   Issue

   International Conference Automatics 2019, Faculty of Automatics, Proc. TU-Sofia, Vol.69, Issue 2, vol. 69, issue 2, pp. 335-344, 2019, Bulgaria, Sozopol, Publishing of TU-Sofia, ISBN ISSN 0374-342X (print) ISSN 1311-0829 (online)

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание