Оригинал (Original)
Автори: Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В.
Заглавие: Теоретична електротехника II част
Ключови думи: теоретична електротехника, електрически вериги, електромагни

Абстракт: Учебникът по дисциплината “Теоретична Електротехника II” има за цел да подпомогне студентите при тяхната подготовка по едноименната дисциплина. Отделните теми са разработени както следва: глави IX и XI – от Т. Червенкова; глави X, XII и XIII – от А. Червенков

Библиография

  Издание

  ТУ София, том 1, брой 1, стр. стр. 235, 2017, България, София, Технически Университет София, ISBN 978-619-167-278-3

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Chervenkov, A. G., Chervenkova, T. V.
  Title: Theoretical Electrical Engineering Student book part 1
  Keywords: theoretical electrical engineering, electric circuits, electromagnetic field

  Abstract: The textbook "Theoretical Electrical Engineering II" aims to assist students in their preparation of theoretical electrical engineering for the electric circuits and the electromagnetic field

  References

   Issue

   Technical University of Sofia, vol. 1, issue 1, pp. 235, 2017, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN 978-619-167-278-3

   Full text of the publication

   Вид: учебник