Оригинал (Original)
Автори: Червенкова, Т. В., Червенков, А. Г.
Заглавие: Теоретиочна електротехника I част
Ключови думи: теоретична електротехника, електрически вериги

Абстракт: Учебникът по дисциплината “Теоретична Електротехника I” има за цел да подпомогне студентите при тяхната подготовка по едноименната дисциплина. Отделните теми са разработени както следва: глави I, II, и VII – от Т. Червенкова; глави III, V и VIII – от А. Червенков; глава IV и VI– от Т. Червенкова и А. Червенков.

Библиография

  Издание

  ТУ София, том 1, брой 1, стр. стр. 204, 2013, България, София, Технически Университет София, ISBN 978-619-167-085-7

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Chervenkova, T. V., Chervenkov, A. G.
  Title: Theoretical Electrical Engineering Student book part 1
  Keywords: Theoretical Electrical Engineering, electric circuits

  Abstract: Theoretical Electrical Engineering, electric circuits

  References

   Issue

   1, vol. 1, issue 1, pp. 204, 2013, Bulgaria, Sofia, Thechnical University of Sofia, ISBN 978-619-167-085-7

   Full text of the publication

   Вид: учебник