Оригинал (Original)
Автори: Калейчева, Ж. А.
Заглавие: Материалознание
Ключови думи: кристалографията, метални сплави, механични свойства, фазови превръщания, термични обработки, химико термични обработки, конструкционни материали, инструментални материали, полимерни материали, керамични материали, композитни материали

Абстракт: В учебника сe разглеждат въпроси, свързани с кристало-графията, теорията на сплавите, пластичното деформиране и механичните свойства на сплавите; описват се фазовите превръщания, видовете термични и химико-термични обработки, свойствата и приложението на различните групи конструкционни и инструментални материали, използвани в машиностроенето. Учебникът е подготвен в съответствие на учебната програма за бакалавърска степен по дисциплината „Материалознание І част” за студентите от машинните специалности на Техническия университет София. Той е подходящ и за студенти от други технически университети и висши училища, за докторанти и специалисти от практиката, занимаващи се с изучаване, изследване, разработване и приложение на различни материали в индустрията.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 272, 2019, България, София, Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“, ISBN ISBN 978-619-7383-10-2

  Издателските права се държат от Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“

  Autors: Kaleicheva, J. A.
  Title: Materials Science
  Keywords: crystallography, metal alloys, mechanical properties, phase transformations, heat treatments, chemical heat treatments, construction materials, tool materials, polymeric materials, ceramic materials, composite materials

  Abstract: The textbook deals with issues related to crystallography, the theory of alloys, plastic deformation and mechanical properties of alloys; the phase transformations, the types of heat treatments and chemical heat treatments, the properties and the application of the different groups of constructional and tool materials used in mechanical engineering are described. The textbook is prepared in accordance with the curriculum for a bachelor's degree in the discipline "Materials Science Part I" for students majoring in mechanical engineering at the Technical University of Sofia. It is also suitable for students from other technical universities and colleges, for doctoral students and practitioners engaged in the study, research, development and application of various materials in industry.

  References

   Issue

   , pp. 272, 2019, Bulgaria, Sofia, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering "Industry-4.0", ISBN ISBN 978-619-7383-10-2

   Copyright Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“

   Вид: учебник, публикация в реферирано издание