Оригинал (Original)
Автори: Цанова, А. И.
Заглавие: Индикатори - фактори за проследяване състоянието на процеса метанова ферментация.
Ключови думи: биогаз

Библиография

  Издание

  ЕМФ 2020, стр. стр. 80-84, 2020, България, гр.Созопол, ISBN ISSN 1314-5371
  Autors: TzanovaDoneva, A. I.
  Title: Indicators - factors for tracing the state of the process methane fermentation.
  Keywords: biogas

  References

   Issue

   FPEPM 2020, pp. 80-84, 2020, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 1314-5371

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание