Оригинал (Original)
Автори: Тонгов, М. Т., Ташева Е.
Заглавие: Моделиране на напреженията в пробния образец при работа с машинна проба за оценяване склонността към студени пукнатини на ъглови заварени съединения от листов метал
Ключови думи: заваряване, моделиране, заваръчни напрежения, деформации, студени заваръчни пукнатини, високояки стомани, машинни проби, ъглови заварени съединения

Абстракт: Напреженията (структурни и външни) са едни от основните фактори влияещи върху образуването на студени пукнатини. Външните натоварвания зависят от геометрията на използваните пробни образци и от механичните свойства на изпитваните стомани. Определени са минималното и максимално натоварване, което може да се реализира със специализирана машинна проба за оценяване склонността към студени пукнатини на ъглови заварени съединения от листов материал. Създаден е софтуер за автоматизирано изчисляване на позиционирането на елементите от лостовата натоварваща система в зависимост от вида на използвания образец и в зависимост от исканото напрежение на натоварване. Направено е моделиране на заваръчните напрежения и деформащии възникващи в пробния образец при натоварване.

Библиография

  1. Ташева Е., Атмаджова Д., “Метод и устройство за оценяване склонността към образуване на студени пукнатини при заваряване на ъглови съединения от листов материал”,ХХ Международна научна конференция “Транспорт 2011”, ISSN 1312-3823 Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, бр. 3, статия № 0585, 2011 г.стр. от VІ 82 до VІ 88 в раздел „Транспортна техника”.
  2. Ташева Е., Атмаджова Д., Заявка за патент № 111054/13.10.2011, „Метод и устройство за изпитване склонността на металите към образуване на пукнатини при заваряване”
  3. Ташев П., Н. Алексиев, “Оценяване на съпротивлението на високо яки стомани към образуването на студени пукнатини с помощта на машинна проба специализирана за кръгови шевове”, ISSN 1310-3946, Научни Известия на НТСМ

Издание

XXVII международна научна конференция „МТФ 2012”, 19-20 октомври 2012, том 1, стр. стр. 171-177, 2012, България, София, ТУ-София, ISBN ISBN 978-954-994-9

Пълен текст на публикацията

Autors: Tongov, M. T., Tasheva E.
Title: Modeling of stresses in the test specimen when working with a machine sample to assess the susceptibility to cold cracks of angular welded joints of sheet metal
Keywords: welding, modeling, weld stresses, deformations, cold weld cracks, high-strength steels, welding test machines, fillet weld joints

Abstract: Stresses (structural and external) are among the main factors influencing the formation of cold cracks. The external loads depend on the geometry of the samples used and the mechanical properties of steels tested. Minimum and maximum loads are determined that can be realized using a simulation welding test unit to assess the susceptibility of fillet weld joints. Software is created for automated calculation of the positioning the elements of the lever loading system according to the type of sample used and depending on the loading stress required. The weld stresses and deformations occurring in the loaded sample are modeled.

References

  1. Ташева Е., Атмаджова Д., “Метод и устройство за оценяване склонността към образуване на студени пукнатини при заваряване на ъглови съединения от листов материал”,ХХ Международна научна конференция “Транспорт 2011”, ISSN 1312-3823 Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, бр. 3, статия № 0585, 2011 г.стр. от VІ 82 до VІ 88 в раздел „Транспортна техника”.
  2. Ташева Е., Атмаджова Д., Заявка за патент № 111054/13.10.2011, „Метод и устройство за изпитване склонността на металите към образуване на пукнатини при заваряване”
  3. Ташев П., Н. Алексиев, “Оценяване на съпротивлението на високо яки стомани към образуването на студени пукнатини с помощта на машинна проба специализирана за кръгови шевове”, ISSN 1310-3946, Научни Известия на НТСМ

Issue

XXVII International Scientific Conference "MTF 2012", October 19-20, 2012, vol. 1, pp. 171-177, 2012, Bulgaria, Sofia, TU-Sofid, ISBN ISBN 978-954-994-9

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar