Оригинал (Original)
Автори: Тонгов, М. Т.
Заглавие: Софтуер за създаване на бази данни на материалите
Ключови думи: софтуер, материали, характеристики, бази данни

Абстракт: Разработен е специализиран програмен продукт (MatDataBase), предназначен за създаването и управляването на бази данни в областта на материалознанието, съдържащи различни данни за класификацията и свойствата на материалите. За всеки един материал се предвижда съхраняването на следната информация: класификационна група, стандарт, марка на материала, код на материала, химичен състав, равновесна диаграма на състоянието, неравновесна диаграма на превръщане и свойства. Свойствата на материала, поради тяхното голямо разнообразие са организирани в характеристични групи. За всяко едно от свойствата на материала се предполага наличието изцяло или частично на следната информация: наименование, минимална и максимална стойност, дименсия, група, към която се отнася, фигура, която да го пояснява. Предвидено e свободното дефиниране на структурата на базата данни както и на всеки един от параметрите, к които тя работи. За реализиране на търсене в базата данни е предвиден филтър, в който се задават кри

Библиография

  Издание

  XXVII международна научна конференция „МТФ 2012”, 19-20 октомври 2012, стр. стр. 178-186, 2012, България, София, ТУ-София, ISBN ISBN 978-954-994-9

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tongov, M. T.
  Title: Software for creating databases of materials
  Keywords: software, materials, specifications, databases

  Abstract: The specialized software (MatDataBas), designed for creating and managing databases in the field of material science containing different data classification and properties of materials was developed. For each material the following information is stored: a classification group, standard, material’s type, code of material, chemical composition, equilibrium diagram, nonequilibrium diagram and list of properties. Material properties due to their variety are organized into characteristic groups. For each of the properties of the material is suspected in whole or in part, the following information: name, minimum and maximum value, dimension, group to which it relates, a figure that clarifies it. Free defining of the database structure and each of the parameters can be provided by user. For searching with the set of criteria in the database a filter is provided.

  References

   Issue

   XXVII International Scientific Conference "FIT 2012", October 19-20, pp. 178-186, 2012, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISBN 978-954-994-9

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, индексирана в Google Scholar