Оригинал (Original)
Автори: Марковски, А. Г.
Заглавие: Робастно управление на лабораторен модел - магнитна левитация
Ключови думи: magnetic levitation

Библиография

  Издание

  , 2012, България, ISBN ISSN 1311-0829
  Autors: Markovski, A. G.
  Title: Robust control of laboratory stand – magnetic levitation
  Keywords: magnetic levitation

  References

   Issue

   , 2012, Bulgaria, ISBN ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.