Оригинал (Original)
Автори: Баева, С. К., Божков А.
Заглавие: Обща методика за изготвяне на оптимален пълноценен фураж за риби
Ключови думи: Методика, оптимален фураж за риби

Библиография

  Издание

  сп. "Фуражи и хранене", том 3, брой 3, стр. стр. 31-36, 2020, България, София, Съюз на производителите на комбинирани фуражи, DOI ISSN/ISBN 1311-8609

  Издателските права се държат от Съюз на производителите на комбинирани фуражи

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Baeva, S. K., Bozjkov A.
  Title: Common methodology for preparation of optimal complete feed for fish
  Keywords: Methodology, optimal feed for fish

  References

   Issue

   magazine Feed and nutrition, vol. 3, issue 3, pp. 31-36, 2020, Bulgaria, Sofia, Union of compound feed producers, DOI ISSN/ISBN 1311-8609

   Copyright Съюз на производителите на комбинирани фуражи

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание