Оригинал (Original)
Автори: Воденичарова, В. Г., Баева, С. К.
Заглавие: РАЗРАБОТВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАЩ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН КЛЪСТЕР
Ключови думи: cluster, high-technology enterprises, management, mathematical model, multi-criteria optimization

Абстракт: Високотехнологичните клъстери стимулират иновационната дейност на високотехнологични малки и средни предприятия (МСП). По този начин на МСП им се предоставя възможност за производство на високотехнологични продукти и услуги, които да бъдат конкурентноспособни на българския и международните пазари. Предприятията в клъстера си сътрудничат, като същевременно са и конкуренти на пазара. Предложен е проект на управленски математически модел за създаване на ефективно функциониращ високотехнологичен клъстер с максимална обща ефективност, като се отчете влиянието на връзките между отделните звена в клъстера – водещи компании, стопанско взаимодействие между предприятия, доставчици, икономическа инфраструктура. Това е задача на многокритериалната оптимизация (Парето множество и Парето точка).

Библиография

  Издание

  TELECOM’ 2015, стр. стр. 186-195, 2015, България, София, СЕЕС, DOI http://ceec.fnts.bg/telecom/2015/documents/CD2015/Papers/18.pdf

  Издателските права се държат от CEEC

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Vodenicharova, V. G., Baeva, S. K.
  Title: DEVELOPMENT A MANAGEMENT MATHEMATICAL MODEL TO CREATE AN EFFECTIVE FUNCTIONING HIGH-TECH CLUSTER
  Keywords: cluster, high-technology enterprises, management, mathematical model, multi-criteria optimization

  Abstract: High-tech cluster stimulate innovation activity of high-tech small and mediumsized enterprises (SMEs). In this way SMEs have opportunity for production of high-tech products and services, to be competitive of Bulgarian and international markets. The enterprises in the cluster cooperate between them, while are competitors in the market. A management mathematical model is proposed a project to create effective functioning hightech cluster with maximal common efficiency, as taking into account the influence of the links between the different levels in the cluster - leading companies, economic interaction between enterprises, suppliers, economic infrastructure. This is a problem of multi-criteria optimization (Multiple Pareto and Pareto point).

  References

   Issue

   TELECOM’ 2015, pp. 186-195, 2015, Bulgaria, Sofia, CEEC, DOI http://ceec.fnts.bg/telecom/2015/documents/CD2015/Papers/18.pdf

   Copyright CEEC

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.