Оригинал (Original)
Автори: Баева, С. К.
Заглавие: ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИТЕЛСКИЯ СЪСТАВ В УЧИЛИЩЕ
Ключови думи: Многокритериална оптимизация, учителски състав, училище

Абстракт: В системата на МОМН се говори за оптимизиране на училищната мрежа, като това оптимизиране да се извърши в различни направления и да е обвързано със законовите разпоредби. Важен аспект в оптимизацията на училищната мрежа е намаляване на разходите и увеличаване на общата ефективност във всяко едно учебно заведение. Този аспект ще формулираме като задача на многокритериалното вземане на решения, като чрез подходящо изграждане на критерии и методи може да се трансформира до задача на еднокритериалната оптимизация. Тази задача се разделя на два етапа: I етап – определяне на минимален брой паралелки в едно учебно заведение при определени законови разпоредби за числеността на всяка една от тях [1]; II етап – назначаване на минимален брой учители и достигане на максимална ефективност на преподаване и придобиване на знания и умения у учениците също при определени законови разпоредби за годишните нормативи на учителите по учебните предмети, брой часове по даден учебен предмет в определен клас и

Библиография

  Издание

  МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010, стр. стр. 250-256, 2010, България, Албена, СМБ, ISBN ISBN: 1313-3330

  Издателските права се държат от СМБ

  Autors: Baeva, S. K.
  Title: OPTIMIZATION OF THE TEACHER’S PERSONAL IN THE SCHOOL
  Keywords: Multicriteria optimization, teaching staff, school

  Abstract: In the Ministry of Education and Science’s system it has been talked about optimization of the school network; this optimization can be carried out in different directions and be supported by laws. An important aspect in the optimization of the school network is to reduce costs and increase overall efficiency in each school. We will formulate this aspect as a problem of the multi-criteria decisions making and by appropriate numbers of methods and criteria it can be transformed to the problem of uni-criterion optimization. This problem is separated into two stages: 1- th stage – determining the minimum number of classes in a school under certain statutory provisions for the size of each of them; 2-th stage – the appointment of a minimum number of teachers and achievement of maximal effectiveness of teaching and acquiring of knowledge and skills by students according to certain statutory provisions for teachers’ annual norms of subjects and number of hours in a particular subject area a

  References

   Issue

   MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010, pp. 250-256, 2010, Bulgaria, Albena, Union of Bulgarian Mathematicians, ISBN ISBN: 1313-3330

   Copyright СМБ

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.