Оригинал (Original)
Автори: Иван Иванов., Ветова-Иванова, С. М.
Заглавие: Оценка за устойчивост на криптографската защита
Ключови думи: криптография, защита, криптографски алгоритми

Библиография

  Издание

  , 2015, България,
  Autors: Ivan Ivanov., Vetova, S. V.
  Title: Assessment of cryptographic security resilience
  Keywords: cryptography, security, cryptographic algorithms

  References

   Issue

   , 2015, Bulgaria,

   Цитирания (Citation/s):
   1. Бисеров З. Рискови фактори и процеси за сигурността на информацията, Международна научна конференция на тема: „Модерна сигурност и съвременни технологии“, НБУ, София. Март 2019г., стр. 105 – 108, ISBN 978-619-7383-13-3. - 2019 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум