Оригинал (Original)
Автори: Андреева, Р. А.
Заглавие: Числени симулации на електромагнитни трептения
Ключови думи: нелинейни трептения, компютърни симулации на физични процеси

Библиография

  Издание

  Дни на физиката '2018, том 10, том 10, стр. стр. 51, 2018, България, София, издателство на ТУ-София, ISBN ISSN 1313-9576
  Autors: Pavlova, R. A.
  Title: Numerical simulations of electromagnetic oscillations
  Keywords: nonlinear oscillations, simulations of physical processes

  References

   Issue

   Physics Days'2018, vol. 10, vol. 10, pp. 51, 2018, Bulgaria, Sofia, PPC of Technical University – Sofia, ISBN ISSN 1313-9576

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание