Оригинал (Original)
Автори: Цветков, Т. Д., Илиев, И. Г.
Заглавие: Влияние големината на извадката върху приложимостта на DOA алгоритми в когнитивни радиокомуникационни системи
Ключови думи: когнитивно радио, радиопеленгация, MUSIC, ROOT MUSIC, CAPON, MVDR, ESPRIT

Абстракт: В настоящата работа се изследва влиянието на големината на извадката върху точността и изчислителната сложност на базата на използваното процесорно време на различни алгоритми за изчисляване на ъглите на постъпване при детекцията на сигнали в когнитивни радио системи. Изследването обхваща алгоритмите MUSIC, Капон (MVDR), ROOT MUSIC, ESPRIT-LS и ESPRIT-TLS. Целта на предложения анализ е подобряване на качествените показатели на когнитивното радио чрез използването на адаптивна антенна решетка. За оценка на разделителната способност при различните условия на приемане в изследванията е избрана комбинация от ъгли на постъпване разположени на близко и далечно разстояние един от друг. Получените резултати показват, че за определяне на ъгъла на постъпване най-подходящи за приложение в когнитивното радио, по показатели точност и изчислителна сложност, са алгоритмите ROOT MUSIC, ESPRIT-LS и ESPRIT-ТLS.

Библиография

  Издание

  Journal - Computer and Communications Engineering, том 9, брой 1, стр. стр. 55-60, 2015, България, София, ISSN 1314-2291
  Autors: Tsvetkov, T. D., Iliev, I. G.
  Title: DOA Algorithms Performance Analysis Based on Number of Snapshots Applicable in Cognitive Radio Systems
  Keywords: cognitive radio, direction of arrival, MUSIC, ROOT MUSIC, CAPON, MVDR, ESPRIT

  Abstract: In this paper the various direction of arrival (DOA) algorithms precision and computational complexity are analyzed, based on number of snapshots in cognitive radio detection process. The studied algorithms are MUSIC, Capon (MVDR), ROOT MUSIC, ESPRIT-LS and ESPRIT-TLS. The goal of the proposed analysis is to achieve better quality performance with adaptive antenna array processing in cognitive radio systems. Wide and narrow angular separation modes are used for estimation the performance of DOA algorithms in different detection and environment conditions. The simulation results show that ROOT MUSIC, ESPRIT-LS and ESPRIT-TLS are most suitable for use in cognitive radio systems for DOA estimation.

  References

   Issue

   Journal - Computer and Communications Engineering, vol. 9, issue 1, pp. 55-60, 2015, Bulgaria, Sofia, ISSN 1314-2291

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание