Оригинал (Original)
Автори: Кандева-Иванова, М. К.
Заглавие: Контактният подход в инженерната трибология
Ключови думи: Трибология, теория, контактен подход, трибологични взаимодей

Абстракт: Общата цел на монографията е развитие, адаптация и приложение на контактния подход във функционалното пространство на трибологията за нуждите на инженерната наука, практика и образование. Предметът на инженерната трибология включва всички контактни системи с веществени и полеви контактни взаимодействия в инженерни съоръжения. Съдържателно тази обща цел се позиционира на няколко нива: -разработване теорията на контактното взаимодействие на основата на общия трибологичен закон; -разработване на методология и методика за изследване и изпитване на трибоматериали, покрития и контактни съединения в инженерната практика; -разкриване на нови научно-технологични ниши, разширяващи функционалното пространство и установяване на специфичните особености на тяхното поведение.

Библиография

  Издание

  монография, стр. стр. 505, 2012, България, София, ТУ – София, ISBN ISSN: 978-954-438-986-4
  Autors: Kandeva, M. K.
  Title: The Contact Approach in Engineering Tribology
  Keywords: Tribology, theory, contact approach, tribological interactions, communicative potential of tribosystems

  Abstract: The general goal of the monograph is development, adaptation and application of the contact approach in the functional space of tribology for the needs of engineering science, practice and education. The subject of engineering tribology includes all contact systems with material and field contact interactions in engineering facilities. In terms of content, this general goal is positioned on several levels: - development of the theory of contact interaction on the basis of the general tribological law; - development of methodology and methodology for research and testing of tribomaterials, coatings and contact compounds in engineering practice; - Discovering new scientific and technological niches, expanding the functional space and establishing the specific features of their behavior.

  References

   Issue

   Monograph, pp. 505, 2012, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISSN: 978-954-438-986-4

   Цитирания (Citation/s):
   1. VALENTIN KAMBUROV, ANTONIO NIKOLOV, RAYNA DIMITROVA, VLADIMIR SEMENOV, BOGDAN GILEV, Distribution Non-Uniformity Of The Accumulated Plastic Strain At 3d Simulation Of Single And Multi-Angled Ecae Processes Using A Movable Ram-Die, 16 th International Conference on Tribology SERBIATRIB ’19, Kragujevac, Serbia, 15 – 17 May 2019, Proceeding on Engineering Sciences, (1), pp 454-462, ISSN 2620-2832 - 2019 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science
   2. ANNA PETROVA, ADELINA MITEVA, The Abrasive Properties Of Detonation Nanodiamonds, Tribological Journal BULTRIB Vol. 7, pp 93-97 - 2018 - в български издания
   3. ADELINA MITEVA, ANNA PETROVA, Detonation Nanodiamonds - Some Biomedical Applications, Tribological Journal BULTRIB Vol. 7, pp 98-103 - 2018 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   4. G. D. KOSTADINOV, T. G. PENYASHKI & D. D. RADEV, Mathematical Modeling of Roughness Changing of Hard Metal Coatings Obtained by Contactless Electrospark Deposition, Surface Engineering and Applied Electrochemistry vol. 55, pp 522–530, ISSN: 1068-3755 - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   5. Пламен Ташев, Внасяне на наночастици в течната фаза при заваряване, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, С., монография, 191 стр. - 2020 - в български издания
   6. PLAMEN TASHEV Possibilities For Addition Of Nanosized Particles In Gas Metal Arc Welding, Engineering Sciences, LVIII, No. 1, 31-51, DOI: 10.7546/EngSci.LVIII.21.01.03 - 2021 - в български издания

   Вид: монография/части от монография