Оригинал (Original)
Автори: Тонгов, М. Т., Симеонова Т.
Заглавие: Изследване формирането на слоеве, получени чрез високо концентрирани енергийни източници
Ключови думи: слоеве, лазер, електронен лъч, плазма, формиране, твърдост

Абстракт: Докладът разглежда формирането на слоеве, получени чрез нанасяне на смес от прахообразен материал и свързващо вещество върху образци и последващото им сканиране с високо концентрирани енергийни източници, водещо до стопяване на нанесения слой и частично стопяване на подложката. Като енергийни източници са използвани лазерен лъч, електронен лъч и плазмена дъга. Описана е подготовка на образците. Определена е дълбочината на провара и са направени профили на микротвърдостта на слоевете.

Библиография

  Издание

  XXVII международна научна конференция „МТФ 2012”, 19-20 октомври 2012, том 1, стр. стр. 156-165, 2012, България, София, ТУ-София, ISBN ISBN 978-954-994-9
  Autors: Tongov, M. T., Simeonova T.
  Title: STUDY OF THE FORMATION OF LAYERS PRODUCED BY HIGH CONCENTRATED ENERGY
  Keywords: layers, laser, electron beam, plasma, formation, hardness

  Abstract: The report is devoted to the study of the formation of layers obtained by applying a mixture of powder and a binder on a sample and subsequent scanning of the working surface with high concentrated energy to melt lead paint and partial melting of the substrate. Laser beam, electron beam and plasma arc are used during experiments. The preparation technology of samples prior to scanning is described. The deep of penetration is determined and microhardness profiles of the layers are made

  References

   Issue

   XXVII International Scientific Conference FIT'2012, vol. 1, pp. 156-165, 2012, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISBN 978-954-994-9

   Цитирания (Citation/s):
   1. Petrov T., LIQUID PHASE MODIFICATION METHODS THROUGH NANOPOWDER INJECTION IN TIG AND IMPULSE TIG WELDING METHODS, Machines. Technologies. Materials, Vol. 9 (2015), Issue 4, pg(s) 22-24, WEB ISSN 1314-507X; PRINT ISSN 1313-0226, https://stumejournals.com/journals/mtm/2015/4/22 - 2015 - в български издания
   2. TODOR PETROV, LIQUID PHASE MODIFICATION METHODS THROUGH NANOPOWDER AL2O3 AND TICN INJECTION IN TIG AND IMPULSE TIG WELDING METHODS, Copyright 2016 by Plovdiv University "Paisii Hilendarski" -Plovdiv, Bulgaria. 15th "International Scientific Conference" - 2016 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar