Оригинал (Original)
Автори: Цветков, Т. Д., Илиев, И. Г.
Заглавие: Изследване точността на DOA алгоритми, приложими в когнитивни радиокомуникационни системи
Ключови думи: когнитивно радио, ъгъл на постъпване, MUSIC, ROOT MUSIC, Капон, MVDR, ESPRIT

Абстракт: В настоящата работа се изследва точността на различни алгоритми за изчисляване на ъглите на постъпване при детекцията на сигнали в когнитивни радиокомуникационни системи. Разгледани са алгоритмите на MUSIC, Капон (MVDR), ROOT MUSIC, ESPRIT-LS и ESPRIT-TLS. Сравнението между тях е направено на базата на въздействието на броя на елементите на антенната решетка, изчислително време и броя на итерациите. Целта на предложения анализ е подобряване на качествените показатели на когнитивното радио чрез прилагане на адаптивна антенна решетка.

Библиография

  Издание

  22th National Conference with International Participation (TELECOM), том 22, стр. стр. 46-55, 2014, България, София, ISSN 1314-2690
  Autors: Tsvetkov, T. D., Iliev, I. G.
  Title: Performance Analysis for DOA Algorithms Used in Cognitive Radio Systems
  Keywords: cognitive radio, direction of arrival, MUSIC, ROOT MUSIC, Capon, MVDR, ESPRIT

  Abstract: In this paper the precision of variety direction of arrival (DOA) algorithms used in cognitive radio networks is studied. The examined algorithms are MUSIC, Capon (MVDR), ROOT MUSIC, ESPRIT-LS and ESPRIT-TLS. The comparison is made by using the number of array elements, processing time and number of iterations. The goal of this article is to achieve better quality performance with adaptive array processing in cognitive radio systems.

  References

   Issue

   22th National Conference with International Participation (TELECOM), vol. 22, pp. 46-55, 2014, Bulgaria, Sofia, ISSN 1314-2690

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание