Оригинал (Original)
Автори: Николова-Ячева, И. И., Малина Димитрова., Петкова, Н. С.
Заглавие: 3D modelling of electric field in vicinity of 400 kV power line
Ключови думи: Числено моделиране, Метод с крайни елементи, COMSOL Multiphy

Абстракт: Статията представя резултати от числено моделиране на разпределението на електрическото поле в близост до електропровод 400kV. Особеност на изследването е отчитането на реалната тримерна геометрия на трифазната трипроводна линия. Специално внимание се обръща на разпределението на полето на височина 2м от земята, свързано с влиянието му върху намиращата се в изследваната зона човешка фигура. Полето се анализира като квазистационарно, създадено от трифазна система токове, дефазирани на 1200 при честота 50 Hz. Моделирането се осъществява по метода с крайни елементи при използване на софтуерния пакет COMSOL Multiphysics 5.2.

Библиография

  Издание

  COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, том 37(4), стр. стр. pp. 1545–1555, 2018, Германия, ISBN ISSN: 0332-1649
  Autors: Iatcheva, I. I., M. Dimitrova., Petkova, N. S.
  Title: 3D modelling of electric field in vicinity of 400 kV power line
  Keywords: 3D modeling; Finite Element Method; Electromagnetic field; Power line 400 kV.

  Abstract: The paper presents some results of numerical modelling of the electric field distribution in the vicinity of 400 kV power line. A specific feature of the study is considering of the real 3D geometry of the three-phase three-wire line due to the presence of line sag. Special attention has been paid to the field distribution at a height of 2 m from the ground, in order to estimate field influence on the located in studied area human body. The time-harmonic field has been numerically modelled, taking into account media properties and 1200 phase shifting between the three-phase time varying 50 Hz currents. The investigation has been done using the finite element method and COMSOL Multiphysics 5.2 software package.

  References

   Issue

   COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, vol. 37(4), pp. pp. 1545–1555, 2018, Germany, ISBN ISSN: 0332-1649

   Цитирания (Citation/s):
   1. I. Hadzhiev and D. Malamov, "Short-Circuit Currents Modeling for a Wind Farm Connected in Parallel to the Electric Power Grid," 2019 II International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech), Sofia, Bulgaria, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/HiTech48507.2019.9128276. - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. I. Iatcheva and M. Dimitrova, "Electric Field Modeling in Case of Human Presence in the Vicinity of Power Line," 2019 II International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech), Sofia, Bulgaria, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/HiTech48507.2019.9128127. - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   3. T. Radeva and V. Mateev, "Photovoltaic Energy Usage for Public Educational Building: A Case Study," 2022 22nd International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/SIELA54794.2022.9845716 - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science